Design a site like this with WordPress.com
Get started

СРПСКО СЛОВАЧКЕ ВЕЗЕ У ДОБА РОМАНТИЗМА

(Текст је објављен у књизи: Небојша Кузмановић, ”Романтизам у српско-словачким културним везама”, ”Мало историјско друштво”, Нови Сад; Друштво за науку и стваралаштво ”Логос”, Бачка Паланка, 2011)

Аутор: Никола Страјнић

Рукопис књиге др Небојше Кузмановића под насловом ”Српско-словачке књижевне и културне везе у доба романтизма” ношен је сазнањем да српско-словачке књижевне и културне везе нису довољно истражене ни у српској ни у словачкој науци о књижевности и да не постоји једно монографско дело из кога би се стекла јасна слика о тим везама и иста као њихов значај. Пошто би укупне српско-словачке књижевне и културне везе захтевале ангажовање целог тима стручњака, Кузмановић се ограничио само на истраживање тих веза у доба романтизма. У тим истраживањима пут га је водио првенствено према архивама, у којима је стекао јасан увид о природи и важности тих веза, као и према одговарајућој стручној и научној литератури. Задатке које је у том смислу поставио, успешно је изнео у наведеном рукопису.

Разуме се, да би то остварио, он је користио и одређене методе, имајући, пре свега, на уму компаративну методу, што је природно, јер појам везе припада компаратистици. Реч је о томе да се истраже околности, начини, врсте, облици и сл. сусретања писаца и других културних посленика два или више народа да се путем анализе књижевних и других културних појава укаже на њихов значај. Разуме се, у овако постављеној студији, није се могло улазити у све врсте минуциозних анализа (нпр. текстолошких, посебно интертекстуалних и др), већ само у оне које ће дати резултате везане уз постављени циљ: да открије, саопшти и вреднује значај српско-словачких књижевних и културних веза. Тај задатак Небојша Кузмановић успешно је извршио.

Кузмановић је у свом рукопису показао, пре свега, изузетно велик интерес и разумевање проблематике српско-словачких књижевних и културних веза којом се бавио готово две деценије. То му је омогућило да стекне веома широк и прецизан увид у њу. Ова студија је првенствено рађена на архивској грађи која је неопходна за овакво истраживање, али и, разуме се, на темељу релевантне литературе. То му је омогућило да дође до врло прецизних оцена и закључака што је резултат и јасне методологије које се придржавао.

Ова студија је први целовити и озбиљни рад у коме се кандидат бави српско-словачким књижевним и културним везама у доба романтизма. Из тога, као и начина на који је урађена и резултата до којих се дошло, она представља значајан и за будуће истраживаче незаобилазан рад о овој проблематици.

Студија Небојше Кузмановића представља допринос науци по томе што се у њој до резултата дошло на темељу изворне грађе, што је тој грађи и целокупној проблематици кандидат приступао са једне стране из аналитичког, а са друге из синтетичког аспекта и што ова проблематика још није обрађена на овако озбиљан и систематичан начин.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: