Design a site like this with WordPress.com
Get started

Biografia

Vyštudoval na Katedre sociológie a filozofie Filozofickej fakulty v Novom Sade. Na tej istej fakulte magistroval na Oddelení srbskej a porovnávacej literatúry na tému „Srbsko-slovenské literárny styky Rista Kovijanića” a následne obhájil aj dizertačnú prácu s názvom „Srbsko-slovenské literárne a kultúrne styky v dobe romantizmu”.


Bol zástupcom šéfredaktora novosadského študentského časopisu Gaudeamus a redaktorom v Literárnom spoločenstve Nového Sadu. Pracoval v redakciách časopisu Krovovi zo Sriemskych Karloviec, ako aj v časopisoch Spisovateľ (Pisac) a Adresa v Novom Sade. V roku 1994 založil Vydavateľstvo Istočnik a viedol ho až do roku 1998. Od roku 1995 je členom Zväzu spisovateľov Vojvodiny. Za hlavného a zodpovedného redaktora Literárneho klubu „DIS” z Báčskej Palanky bol zvolený v roku 1999. Na konci roku 2001 založil v Bačke Palanke časopis pre kultúru, literatúru a umenie Sunčanik, ktorého je šéfredaktorom. Naďalej, od roku 2003 je šéfredaktorom Spoločnosti prevedu a tvorivosť „Logos”. Od roku 2002 je členom Matice srbskej a Matice slovenskej, zatiaľ čo v roku 2012 bol zvolený za prvého predsedu Asociácie členov Matice srbskej Báčska Palanka. Od roku 1997 pracoval v okresnej správe Bačka Palanka, ako referent pre kultúru, osvetový inšpektor a náčelník pre spoločenskú činnosť, a Zhromaždenie Vojvodiny ho v roku 2016 zvolilo za zástupcu tajomníka pre kultúry, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Od júla 2018 je riaditeľom Archívu Vojvodiny v Novom Sade.


Doposiaľ napísal viac ako sto príspevkov z rôznych vedných disciplín a dvadsať kníh, z ktorých sa, v kontexte tematike srbsko-slovenských vzťahov vyčleňujú: Stretávanie kultúr: Srbsko-slovenské literárne a kultúrne styky Rista Kovijanića (Bačka Palanka 2003, 2005); Romantizmus v srbsko-slovenských kultúrnych stykoch (Bačka Palanka / Nový Sad 2011) a Naďmederské údolie smrti Rista Kovijanića (Nový Sad / Bratislava / Belehrad 2016).

Eseje, recenzie a vedecké práce uverejňuje od roku 1986 v rôznych domácich a zahraničných časopisoch a novinách. Medziiným je autorom väčšieho počtu článkov a novinových článkov, publikovaných v slovenských časopisoch zo Srbska a Slovenska: Nový život, Nový deň, Kultúra, Slovenské národné noviny, Slavica Slovaca, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, ako aj v časopise Matice slovenskej v Martine Slovensko. Získal väčší počet ocenení: Októbrovú cenu Okresu Báčka Palanka za oblasť spoločenských činností a rozvoj multikultúrnych stykov a vzťahov; Uznanie Okresu Trpinja (CHR) za osobitný príspevok k zachovaniu kultúrnej identity a prepojeniu srbského etnického spoločenstva s Maticou; Zlaté odznaky Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska a Ministerstva pre diaspóru vlády Srbskej republiky; Chartu Nadácie „Petra Kočića” v Banja Luke za prínos a pomoc pri rozvoji medzinárodnej kultúrnej spolupráce; Cenu Kultúrneho centra Sriemskych Karloviec „Pavla Markovića Adamova”, za prínos k osvetleniu srbsko-slovenských vzťahov; „Ďakovný diplom” – najvyššie ocenenie, ktoré udeľuje Matica slovenská v Srbsku na Slovenských národných slávnostiach; Medailu „Svetozara Miletića”, ktorú udeľuje Združenie Srbov na Slovensku; Výročnú cenu Združenia novinárov Vojvodiny „Dimitrija Frušića”, ako aj Plaketu Spoločnej rady srbských okresov vo Vukovare.

%d bloggers like this: